Advertisement

Μικρός Παρακλητικός Kανών στην Θεοτόκο (small Supplicatory Canon) (Greek translation)

Advertisement
Greek (classical)

Μικρός Παρακλητικός Kανών στην Θεοτόκο (small Supplicatory Canon)

Ήχος πλ. δ΄ Ωδή α΄ Ειρμός:
 
Υγράν διοδεύσας ωσεί ξηράν, και την αιγυπτίαν μοχθηρίαν διαφυγών, ο Ισραηλίτης ανεβόα, τω Λυτρωτή και Θεώ ημών άσωμεν.
 
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
 
Πολλοίς συνεχόμενος πειρασμοίς, προς σε καταφεύγω, σωτηρίαν επιζητών. Ώ Μήτερ του Λόγου και Παρθένε, των δυσχερών και δεινών με διάσωσον.
 
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
 
Παθών με ταράττουσι προσβολαί, πολλής αθυμίας, εμπιπλώσαι μου την ψυχήν, ειρήνευσον, Κόρη, τη γαλήνη, τη του Υιού και Θεού σου, Πανάμωμε.
 
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
 
Σωτήρα τεκούσαν σε και Θεόν, δυσωπώ, Παρθένε, λυτρωθήναι με των δεινών, σοι γαρ νυν προσφεύγων ανατείνω, και την ψυχήν και την διάνοιαν.
 
Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
 
Νοσούντα το σώμα και την ψυχήν, επισκοπής θείας, και προνοίας της παρά σου, αξίωσον, μόνη Θεομήτορ, ως αγαθή αγαθού τε λοχεύτρια.
 
Ωδή γ' Ειρμός:
 
Ουρανίας αψίδος, οροφουργέ Κύριε, και της Εκκλησίας δομήτορ, συ με στερέωσον εν τη αγάπη τη ση, των εφετών η ακρότης, των πιστών το στήριγμα, μόνε φιλάνθρωπε.
 
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
 
Προστασίαν και σκέπην, ζωής εμής τίθημι, Σε, Θεογεννήτορ, Παρθένε, συ με κυβέρνησον, προς τον λιμένα σου, των αγαθών η αιτία, των πιστών το στήριγμα, μόνη πανύμνητε.
 
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
 
Ικετεύω, Παρθένε, τον ψυχικόν τάραχον, και της αθυμίας την ζάλην διασκεδάσαι μου, συ γαρ, Θεόνυμφε, τον αρχηγόν της γαλήνης, τον Χριστόν εκύησας, μόνη πανάχραντε.
 
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
 
Ευεργέτην τεκούσα, τον των καλών αίτιον, της ευεργεσίας τον πλούτον, πάσιν ανάβλυσον, πάντα γαρ δύνασαι, ως δυνατόν εν ισχύϊ, τον Χριστόν κυήσασα, Θεομακάριστε.
 
Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
 
Χαλεπαίς αρρωστίαις, και νοσεροίς πάθεσιν, εξεταζομένω, Παρθένε, συ μοι βοήθησον, των ιαμάτων γαρ, ανελλιπή σε γινώσκω, θησαυρόν, Πανάμωμε, τον αδαπάνητον.
 
Διάσωσον, από κινδύνων, τους δούλους σου, Θεοτόκε, ότι πάντες μετά Θεόν, εις σε καταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν.
 
Eπίβλεψον, εν ευμενεία, πανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν χαλεπήν τού σώματος κάκωσιν, και ίασαι της ψυχής μου το άλγος.
 
[...]
 
Submitted by Afroditi Dimitriou on Fri, 06/04/2018 - 13:02
Align paragraphs
Greek translation

Ο Μικρός Παρακλητικός Κανόνας στην Θεοτόκο

Ήχος πλ. Δ΄ Ωδή Α΄ Ειρμός:
 
Αφού πέρασε τη θάλασσα, σαν να ήταν ξηρά, και ξέφυγε την τυραννία της Αιγύπτου, ο Ισραηλιτικός λαός, φώναζε δυνατά: Τον λυτρωτή και Θεό μας να υμνήσουμε.
 
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσε μας.
 
Επειδή με ενοχλούν πολλοί πειρασμοί καταφεύγω σε σένα, επιζητώντας σωτηρία. Ω Μητέρα του Λόγου και Παρθένε, από τις δύσκολες συμφορές και από τα δεινά σώσε με.
 
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσε μας.
 
Με αναστατώνουν οι προσβολές των παθών, γεμίζοντας την ψυχή μου με λύπη. Γι’ αυτό ειρήνευσέ με, Κόρη Πάναγνη, με τη γαλήνη που δίνει ο Υιός και Θεός σου.
 
Δόξα στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα.
 
Σε θερμοπαρακαλώ, Παρθένε, εσένα που γέννησες τον Σωτήρα και Θεό να με λυτρώσεις από τα δεινά. Γιατί καταφεύγοντας τώρα σε σένα, υψώνω την ψυχή και τον νου.
 
Και τώρα και πάντοτε και τους αιώνες των αιώνων.
 
Είμαι άρρωστος στο σώμα και στην ψυχή και σε παρακαλώ να με αξιώσεις, να δεχτώ τη θεϊκή επίσκεψη και τη δική σου φροντίδα, εσύ η μόνη Μητέρα του Θεού, που κράτησες στην κοιλιά σου τον Αγαθό.
 
Ωδή γ΄. Ειρμός:
 
Κύριε, δημιουργέ της στέγης του κόσμου, του ουρανίου θόλου, και ιδρυτή της Εκκλησίας, στερέωσέ με στη δική Σου αγάπη, Εσύ το πιο επιθυμητό πράγμα, το στήριγμα των πιστών μόνε Φιλάνθρωπε.
 
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσε μας.
 
Προστασία και σκέπη της ζωή μου, βάζω εσένα που γέννησες τον Θεό Παρθένα. Κυβέρνησέ με μέχρι να φτάσω στο λιμάνι σου, εσύ είσαι η αιτία των αγαθών, το στήριγμα των πιστών, η μόνη που σου πρέπουν όλοι οι ύμνοι.
 
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσε μας.
 
Σε θερμοπαρακαλώ Παρθένα, να διώξεις την ψυχική μου ταραχή και τη ζαλάδα της θλίψης μου. Διότι εσύ, Νύφη του Θεού, κράτησες στην κοιλιά σου τον αρχηγό της γαλήνης, τον Χριστό, η μόνη Πανάχραντη.
 
Δόξα στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα.
 
Εσύ που γέννησες τον ευεργέτη των ανθρώπων, και τον αίτιο όλων των καλών, ανάβλυσε σε όλους μας τον πλούτο της ευεργεσίας. Διότι όλα μπορείς να τα κατορθώσεις, εσύ που έφερες στην κοιλιά σου τον Παντοδύναμο Χριστό, Θεομακάριστη.
 
Και τώρα και πάντοτε και τους αιώνες των αιώνων.
 
Επειδή χτυπιέμαι από φοβερές αρρώστιες και νοσηρά πάθη, Παρθένα, βοήθησέ με. Γιατί σ’ αναγνωρίζω, σαν τον ανεξάντλητο θησαυρό των θεραπειών, Πάναγνη, που προσφέρεται μάλιστα αδιάκοπα.
 
Σώσε από τους κινδύνους τους δούλους σου Θεοτόκε, διότι όλοι μετά από τον Θεό σε Σένα καταφεύγουμε, σαν αρράγιστο τείχος και προστασία.
 
Πολύμνητη Θεοτόκε, ρίξε σπλαχνικό βλέμμα, στη φοβερή κακοπάθεια του σώματός μου, και θεράπευσε τον πόνο της ψυχής μου.
 
[...]
 
Submitted by Afroditi Dimitriou on Fri, 06/04/2018 - 13:21
Comments