1-800-273-8255 (Tongan translation)

Advertisements
Tongan translation

Taha-Valu-Noa-Noa-Ua-Fitu-Tolu-Valu-Ua-Nima-Nima

Kuo loto ma'u lalo au
Kuo 'aimamaalie pē au ai
Ku ongo'i 'o hange 'oku mole 'eku 'atamai
'Oku ou ongo'i 'ikai 'a'au 'a hoku mo'ui
Ko hai 'oku mahino ai?
 
Kuo loto ma'u lalo au
Kuo 'aimamaalie pē au ai
Ku ongo'i 'o hange 'oku mole 'eku 'atamai
'Oku ou ongo'i 'ikai 'a'au 'a hoku mo'ui
 
'Ikai fie mo'ui au
'Ikai fie mo'ui au
Ku fiema'u pē ke mate he 'aho ni
Ku fie mate pē au.
 
'Ikai fie mo'ui au
'Ikai fie mo'ui au
Ku fie mate pē au
Pea tuku keu fakamatala atu 'eku 'uhi ai.
 
Ko e me'a faingata'a'ia kotoa kehe ni 'oku ou tala atu, ko ia 'oku nau pehē 'oku nau 'ilo ia
Na'a ku lotu ange ma'a ha taha ke malu'i au, 'ikai angato'a 'e ha taha
Pea 'ikai 'aonga foki 'eku mo'ui
Ku 'ilo ia, ku 'ilo ia, ku 'ilo 'oku ou mamahia 'i loloto ni, ka 'ikai lava au ke fakahā ia.
 
Hala'ataa na'a ku ma'u ha feitu'u keu ui ai ko 'o'oku
Hala'ataa na'a ku ma'u ha fale
'Ikai taa ha taha ki hoku telefoni
Na'a ke 'i fē koe? 'Oku 'i fē'ia koe? Hā me'a 'oku ai 'i ho'o fakakau?
Nau pehē 'oku haohaoa 'a e mo'ui taki taha kotoa pē ka 'ikai tokonga ha taha ki 'o'oku.
 
Kuo loto ma'u lalo au
Kuo 'aimamaalie pē au ai
Ku ongo'i 'o hange 'oku mole 'eku 'atamai
'Oku ou ongo'i 'ikai 'a'au 'a hoku mo'ui
Ko hai 'oku mahino ai?
 
Kuo loto ma'u lalo au
Kuo 'aimamaalie pē au ai
Ku ongo'i 'o hange 'oku mole 'eku 'atamai
'Oku ou ongo'i 'ikai 'a'au 'a hoku mo'ui
 
Ku fiem'au au ke ke mo'ui koe
Ku fiem'au au ke ke mo'ui koe
'Ikai pau ke ke mate he 'aho
'Ikai pau ke ke mate koe.
 
Ku fiem'au au ke ke mo'ui koe
Ku fiem'au au ke ke mo'ui koe
'Ikai pau ke ke mate koe
Pea tuku leva keu fakamatala atu 'eku 'uhi ai.
 
'Oku hange ko e mānava 'uluaki 'i ai 'oku ngoto hifo he vai 'e ho'o 'ulu
Pea ko hono ma'ama'a ia 'i 'ataa pea 'oku 'i ai koe fatafata mo fatafata mo ha 'ofa'anga.
 
'Oku puke ma'u ia neongo 'e fuoloa 'a e hala
Pea jio ai 'a e maama 'i he ngaahi me'a popou'uli 'aupito
Pea 'oka ke ka mamata ai ki ho 'utua
Ka faifaiange 'oku ou 'ilo'i ko hai ia, ka ku 'ilo'i te ke fakafeta'i ki he 'Otua na'a ke fai ia.
 
Ku 'ilo he feitu'u na'a ke 'i ai, mo e potu 'oku 'i ai koe, mo e feitu'u te ke 'alu ai
Ku 'ilo ko koe ko e 'uhinga 'oku ou tui ki he mo'ui
'E fakafeinga'i fēfē'i he 'aho ka 'ikai ha ki'i po'uli?
'Oku ou fie 'aji atu ha ki'i maama.
 
'Oku lava ke faingata'a ia
'Oku lava ke fu'u faingata'a'ia ia
Pau ke ke 'o atu me'a kotoa taimi ni.
 
Kuo loto ma'u lalo au
Kuo 'aimamaalie pē au ai
Ku ongo'i 'o hange 'oku mole 'eku 'atamai
'Oku ou ongo'i 'ikai 'a'au 'a hoku mo'ui
Ko hai 'oku mahino ai?
 
Kuo loto ma'u lalo au
Kuo 'aimamaalie pē au ai
Ku ongo'i 'o hange 'oku mole 'eku 'atamai
'Oku ou ongo'i 'ikai 'a'au 'a hoku mo'ui
 
Faifaiange ku fie mo'ui au
Faifaiange ku fie mo'ui au
'Ikai fie mate au he 'aho ni
'Ikai fie mate au.
 
Faifaiange ku fie mo'ui au
Faifaiange ku fie mo'ui au
'Ikai fie mate au
'Ikai fie mate au.
 
'Ikai mamahia tatau 'e mamahi, 'io 'oku ou 'ilo
Ko e hala 'oku ou 'a'eva ai, 'oku ongo'i ngaongaoa
Ka 'oku kei ngaaue'i au 'o a'u ke pahiahia 'eku ongo va'e
Pea 'oku ou jio 'eku lo'imata, 'oku vaivaia ia 'i he 'uhahinehina.
 
Ka 'ikai fie tangi au
'Ikai toe fie tangi au
Ku fie ongo'i mo'ui au.
 
Hala'ataa 'oku ou toe fie mate au
'Oi, 'ikai fie [...] au
'Ikai fie [...] au
Hala'ataa 'oku ou toe fie mate au.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 05/09/2017 - 05:25
English

1-800-273-8255

Comments
SilentRebel83    Tue, 05/09/2017 - 06:53

typos corrected ["It feel" --> "It felt" in the first two blocks of the chorus.], commas and hyphens added, removed line not sung in the song ["Who can relate?" last line of the second block.]