Advertisement

In The Air Tonight (Tongan translation)

Advertisement
Tongan translation

'I 'Ataa He Poó ni

Ku ongo'i 'ene a'u 'i 'ataa he poó ni
'Aue
Na'a ku tali ma'a 'a e momeniti ni
Hoku mo'ui kotoa pē, 'aue
Ke ke lava 'o ongo'i 'ene a'u 'i 'ataa he poó ni
'Aue, 'aue.
 
Pea 'e kapau na'a ke tala mai 'oku ngoto koe
Ka 'ikai teu nō atu hoku nima
Na'a ku jio ho mata 'ia he mamata 'o 'eku kaume'a
Ka hei'ilo 'e kapau 'oku ke 'ilo ko hai au.
 
Pea na'a ku 'i heni pea na'a ku mamata ki he me'a na'a ke fai
Na'a ku jio ki ai mo hoku ongo mata ni
Pea 'oua malimali mai, he 'oku ou 'ilo na'e 'i fe 'a koe
Ko ha loi 'elo kātoa ia.
 
Ku ongo'i 'ene a'u 'i 'ataa he poó ni
'Aue
Na'a ku tali ma'a 'a e momeniti ni hoku mo'ui kotoa pē,
'Aue
'Oku ou ongo'i ia 'i he 'ataa he poó ni
'Aue, 'aue
Pea kuou tali ma'a 'a e momeniti ni hoku mo'ui kotoa pē,
'Aue, 'aue.
 
Pea ku manatu'i, ku manatu'i, 'oku fakakina
Fēfē keu ngalo ke manatu'i, ko hono taimi 'uluaki ia
Ko e taimi faka'oji te ta fakataha
Ka 'ilo au he 'uhi, 'a e 'uhi 'oku ke longolongo ai pē
'Ikai te ke fakalaunoa mai ka au
'Ikai hā he lavea ni
Ka kei tupu 'e he mamahi
Ka 'ikai lata ia 'ia koe pe 'ia au.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Wed, 18/04/2018 - 02:51
Author's comments:

Loved this cover here from last night's episode of Lucifer:

English

In The Air Tonight

Comments