Advertisement

Amami (Filipino/Tagalog translation)

Advertisement
Ilokano

Amami

Amami, nga addaka sadi langit,
Madaydayaw kuma ti Naganmo.
Umay kuma ti pagariam.
Maaramid kuma ti pagayatam
Kas sadi langit kasta met ditoy daga.
Itedmo kadakam ita ti taraonmi iti inaldaw.
Ket pakawanennakami kadagiti ut-utangmi,
A kas met panamakawanmi
Kadagiti nakautang kadakami.
Ket dinakam iyeg iti pannakasulisog,
No di ket isalakannakami iti dakes.
 
Submitted by hariboneagle927 on Sat, 16/05/2015 - 18:25
Last edited by Hampsicora on Sun, 11/03/2018 - 15:24
Align paragraphs
Filipino/Tagalog translation

Ama Namin

Ama namin, na sumasalangit
Sambahin ang iyong ngalan
Mapasaamin ang kaharian mo
Sundin ang kalooban mo
Mapasalupa o sa langit
Bigyan mo po ang aming kakanin sa araw-araw
At patawarin mo ang aming sala
Katulad ng magpapatawad sa nagkasala sa'min
Huwag mo kami ipahintulot sa tukso
At ilayo mo kami sa kasamaan
Dahil sa'yo ang kaharian, kapangyariha't kadakilaan
Ngayon at mapagkailanman
 
Submitted by hariboneagle927 on Sat, 16/05/2015 - 18:35
More translations of "Amami"
Filipino/Tagaloghariboneagle927
Christian Hymns & Songs: Top 3
See also
Comments