Advertisement

Beside the Shalimar (Tongan translation)

Advertisement
Tongan translation

'I he Tafa'aki 'o e Salimaa

Mata po'uli na'a ku 'ofa'i 'i he tafa'aki 'o e Salimaa
Ko fe'ia koe taimi ni?
Ko hai na'a ke fakamana'i?
Ko hai 'oku ke tataki 'i he hala 'o e fiefialahi
Kimu'a loloa ho'o fakamamahi kia kinautolu mo e mavahe?
 
Nima tetea na'a ku 'ofa'i 'i he tafa'aki 'o e Salimaa
Ko fe'ia koe taimi ni?
Ko fe'ia koe taimi ni?
 
Nima tetea, tapa'i lanupingikii 'o hange ko e moto loutisi 'a ia 'oku ma'anu
'I he vai mokomoko, ko ia ai na'e nofo 'a taua
Taumaiā keu ongo'i koe 'i ho'oku monga
Kae jijina'i koe e mo'ui ka 'ikai lieliaki'i mai mo e mavahe!
 
Mata po'uli na'a ku 'ofa'i 'i he tafa'aki 'o e Salimaa
Ko fe'ia koe taimi ni?
Ko fe'ia koe taimi ni?
 
Mata po'uli na'a ku 'ofa'i 'i he tafa'aki 'o e Salimaa
Ko fe'ia koe taimi ni?
Ko hai na'a ke fakamana'i?
Ko fe'ia koe taimi ni?
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Wed, 28/02/2018 - 05:44
English

Beside the Shalimar

Please help to translate "Beside the Shalimar"
Idioms from "Beside the Shalimar"
See also
Comments