Advertisement

Blut der Ahnen (Tongan translation)

Advertisement
German

Blut der Ahnen

Ihr seid meine Vorfahren
Und ich euer Nachfahre
Euer Blut fließt in meinen Adern
Eure Erinnerungen sind in meinen Gedanken versteckt.
 
Ich fühle eure Gegenwart
In der heiligen Finsternis der Nacht
Ihr heulet wie das tiefe Dröhnen der Meeresmuscheln
"Erinnere dich immer an uns, denn wir sind mit dir ewiglich."
 
Submitted by SilentRebel83 on Fri, 10/11/2017 - 05:30
Submitter's comments:

many thanks to Hansi K Lauser for the proofreads and suggestions.

Align paragraphs
Tongan translation

Toto 'O e Kaukui

Ko kimoutolu ko hoku fanga tupu'anga
Pea ko au ko e mu'amu'a'anga 'okimoutolu
Tafe ho'omou toto 'i ho'oku ngaahi kālava
Ko homou manatua 'oku fufuu'i 'i ho'oku 'atamai.
 
'Oku ou ongo'i homou jino
'I he popou'uli toputapu 'o e po'uli
'Oku mou tangilaulau'i 'o hange ko e 'u'ulu loloto 'o e ngeesi kuku 'o moana,
"Ke ke manatu'i 'akimautolu ma'u pē he 'oku mau 'ia te koe 'o ta'engata."
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Fri, 10/11/2017 - 05:50
More translations of "Blut der Ahnen"
SilentRebel83: Top 3
See also
Comments