Caving (Tongan translation)

Advertisements
Tongan translation

Tokilalo

Na'a ku 'alu hake he ngaahi 'auha
Na'a ku fakama'a e 'efu na'a ke tuku ai
Na'a ku ongo'i helaa
Na'a ku 'ahi'ahi'i ke 'oua laka mama'o.
 
Ongo'i he vaivai 'o hoku huiva'e
Na'a ku tu'u heni fu'u fuoloa
Tetetete'i hoku huitu'a
Ke ke tala mai me'a 'oku tonu, mo e me'a 'oku hala.
 
Na'a ku tali maa koe ke ke maalohi fe'unga
Ko e 'uhi ke 'oua puke pe au kia kitaua.
 
Ku tokilalo au
Ma punou 'o a'u ke maumau
Ko ha vale au ki he ta'e'amanaki
Ku tokilalo au.
 
Pehe na'a ku 'oji 'ilo 'eku hala
Pehe na'e 'oji sai ai
Ka 'oku ou keli'i 'i ho'o ngaahi faingata'a'ia
Ka kuou 'amanaki ke ke talitali lelei 'ia te au.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 24/10/2017 - 19:42
English

Caving

See also
Comments