Everything At Your Feet (Tongan translation)

Advertisements
Tongan translation

Me'a Kotoa 'I Ho'o Va'e

Mo e nima ni, kuou faufua'i koe
Pea 'ikai na'a ke fai ha me'a ke mahino.
 
Me'a kotoa na'a ku 'ai ki ho'o va'e
Pea kuo tala ma'u pe ho'oku loungutu
Ko e majiva lahi, 'a ia te ke fai kia te au
Pea mo hoku mata 'oku ma'u pe
'A e kupu'ilea teu kumi'i 'i ho 'ofa.
 
Ku ongo'i 'oku nofo koe 'i ho'oku loto
Ku 'ilo lelei 'oku 'ikai 'alu koe ki tu'a ni
Ku lata 'ia te koe
Pea te ke 'i ai ma'u pe 'i he'eku ngaahi faufua.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Sun, 10/09/2017 - 01:46
Author's comments:

based from the English translation by Llegó Dolor Del Corazón.

Spanish

Everything At Your Feet

More translations of "Everything At Your ..."
See also
Comments