Advertisement

Falstart | Фалстарт (English translation)

Advertisement
Bulgarian

Falstart | Фалстарт

Добре дошли във външната страна, братлета, тук е купона.
Хубава музика, направена за хубави хора.
Друго не мога по-добре, а и си струва да пробвам,
след като в град, в който не съм чувал, съм се събудил на пода.
Зверска поетика върху семпли от шведски джаз
съчетани с източноевропейска естетика.
Тука всеки е с проблеми на амфети от плексиглас
(Кокаин от аналгин)
и с 200 лева във месеца,
всичко е на обратно, братко.
Искат помощ издрани длани.
Давим се в кафяво блато,
мислим си, че са кални бани.
(Мани, мани...)
Млади хора с колосални драми, здрави, прави,
но ги мързи да си направят сандвич,
сигурно за тва остават гладни.
Разказ за време пространството,
не ми е проблема в пиянството,
а във това, че когато правя не мога да кажа, че знам защо.
 
Припев:
Това е фалстарт -
да тръгнеш преди началото
и цял живот да трябва да бъдеш един от малкото.
Фалстарт -
много преди всички останали
и без това не искаш да си част от играта им.
Фалстарт -
да тръгнеш преди началото
и цял живот да трябва да бъдеш един от малкото.
Фалстарт -
много преди всички останали
и без това не искаш да си част от плана им.
 
Ето, че обявявам, че куплета е втори.
Гледам да си мълча, когато в мен детето говори.
Тея на сцената са пиленца, бъкани с женски хормони,
дето си мислят, че някой ден ше правят концерти пред милиони.
Хората ходят сякаш са помпа и кале
и всеки внимателно слага градински пръскачки по бойното поле.
Не толкова сме зле, колкото ни се иска.
Животът тук е влак, на който Конса е машиниста,
шофьора на влака.
Сори, направил съм доста и още много ме чака.
Танцьора във мрака -
всяка моя стъпка е контраатака.
Споко пичага, че като гледам си нов във играта.
Спори за винаги, кой да похапва,
но никой не иска да коли свинята. (О, небеса...)
А живота си продължава,
говорим си смешки на по чашка
зад бетонената ограда.
Купонът се получава, даже и природата да ни напада
и всеки накрая получава, точно каквото заслужава.
 
Припев:
Това е фалстарт -
да тръгнеш преди началото
и цял живот да трябва да бъдеш един от малкото.
Фалстарт -
много преди всички останали
и без това не искаш да си част от играта им.
Фалстарт -
да тръгнеш преди началото
и цял живот да трябва да бъдеш един от малкото.
Фалстарт -
много преди всички останали
и без това не искаш да си част от плана им.
 
("От цялата човешка история е останало само онова,
което е изградено от камък и слово.
Във някои отношения словото даже превъзхожда камъка.")
 
Submitted by Trompetista on Wed, 07/02/2018 - 18:18
Align paragraphs
English translation

False start

Welcome on the outer side, bros, the party is here.
Nice music, made by nice people.
That's what I do best, and I think it's worth trying,
after I woke up on the floor in a city I hadn't heard before.
Monstrous poetics over swedish jazz
combined with eastern-european aesthetics.
Here everyone has problems from plexiglass amphetamines
(Cocaine from Analgine)
and with 200lv every month,
everything's upside down, brother.
Scratched palms search for help.
We're drowning in а brown swamp,
and we think it's a mud bath.
(Forget it, forget it...)
Young people with colossal dramas, healthy, upright,
but they're lazy to make themselves a sandwich,
and that's probably why they are always hungry.
A story for time and space,
my problem's not in alcoholism,
but in not not knowing why I do what I do.
 
Chorus:
This is false start -
to start before the start
and to have to be one of the few all your life.
False start -
long before everyone else
and you don't want to be part of their game anyway.
False start -
to start before the start
and to have to be one of the few all your life.
False start -
long before everyone else
and you don't want to be part of their scheme anyway.
 
Here, I announce that this verse is second.
I keep silent when the child in me speaks.
The ones on the stage are chickens, teemed with female hormones,
that think, that someday they'll be doing concerts infront of millions.
People talk like they're on drugs
and everyone's carefuly putting garden sprinklers on the battlefield.
We're not as bad, as we want to be.
The life here's a train, on wich Konsa is the engineman,
the driver of the train.
Sorry, I've made plenty and pretty more still awaits me.
The dancer in the dark -
every step of mine is а counter-attack.
Take it easy dude, I see that you're new in the game.
Eternal arguments on who to eat,
but no one wants to butcher the swine. (Oh, heavens...)
And the life goes on,
we chat and joke while drinking
behind the concrete wall.
The party's going on, even if the nature is attacking us
an everyone gets what he deserves eventualy.
 
Chorus:
This is false start -
to start before the start
and to have to be one of the few all your life.
False start -
long before everyone else
and you don't want to be part of their game anyway.
False start -
to start before the start
and to have to be one of the few all your life.
False start -
long before everyone else
and you don't want to be part of their scheme anyway.
 
("All we got left from the whole human history is that,
which is made of stone and words.
In some ways, the words even surpass the stone.")
 
If you liked my work, don't forget to show it. :) Click the "Thank you" button and rate.
Submitted by Trompetista on Wed, 07/02/2018 - 18:31
Last edited by Trompetista on Mon, 19/02/2018 - 09:13
More translations of "Falstart | Фалстарт"
See also
Comments