Flash Reagan (English translation)

Advertisements
Catalan

Flash Reagan

Ladys and gentlemen,
amb tots vostès, el President
dels Estats Units d’Amèrica del Nord:
 
Engego la maquineta, ...punyeta!
surt un cel tot estrellat
i m'ataquen els marcianos ...marranos!
no sabeu amb qui heu topat!
És la guerra de l'espai, ...carai!
això està ple d'invasors,
Cada cop que un es derrumba, ...patxumba!
n'apareixen vint-i-dos.
N'esquivo un que em dispara ...ui ara!
amb el canó de neutrons
però el fulmino i l’espatxurro. ...per burro!
vejam qui té més protons!
 
Sóc un heroi!, sóc un heroi!
En mato més que quan sortia de cowboy.
 
Ja m'estan causant molèsties ...què bèsties!
i que en són d'emprenyadors,
però els endinyo un bon mandau ...pinyau!
Fuego, làser, uno y dos!
Contrataquen els esguerros, ...gamberros!
no m'han encertat de poc,
tinc els alerons de plàstic ...quin fàstic!
així no es pot anar enlloc.
M'han esberlat la mampara ...Ai!, Mare!
i el làser se m'ha encallat,
m'han escaguitxat el casco ...quin xasco!
la partida s'ha acabat.
 
Quins malparits, quins malparits,
fer-me això a mi, al president d'Estats Units.
Diré al Senat, diré al Congrés
que em concedeixi per la defensa: Cinc duros més!.
Diré al Congrés, diré al Senat
que ara la guerra de les galàxies ha començat.
 
Ara ordenaré a la NASA ...és massa!
fer la guerra de l'espai
i al president de la NATO ...au xato!
que organitzi el guirigai.
I atacarem els soviètics ...frenètics!
des dels espais exteriors
que en aquests jocs de pantalla ...no falla!
guanyen sempre els invasors.
I obligaré a tots els russos ...pallussos!
que aprenguin la Bíblia en vers
i que el Papa em canonitzi ...Sant Reagan!
el patró de l'univers.
 
No ve d'un tros, no ve d'un tros,
jugo a la guerra de les galàxies, però a l'engròs.
Sóc un heroi!, sóc un heroi!,
En mato més que quan sortia de cowboy.
M'admiraran, m'admiraran,
com a en Flash Gordon, al Pato Donald i a en Superman.
 
Submitted by Diazepan Medina on Sun, 25/03/2018 - 03:50
Align paragraphs
English translation

Flash Reagan

Ladys and gentlemen,
here's with you, the President
of the United States of America:
 
I turn on the console... here I go!
a starry sky appears
and the martians attack me... pigs!
you don't know who you mess with!
It's the star wars... dammit!
this is full of invaders,
For each one falling apart... pachumba!
twenty two appear.
I dodge one shooting me ... deary me!
with the neutron cannon
but I strike it and destroy it... ass!
let's see who has more protons!
 
I'm a hero! I'm a hero!
I kill more than when I played the cowboy
 
Now they're hassling me... those beasts!
and they're annoying,
but I send them a good hit... take that!
Fire, laser, one, two!
The crashers counter... mischievous!
they haven't hit me by little,
I have plastic ailerons... how horrible!
I can't go anywhere like this.
They sliced my screen... Oh mom!
and the laser wrecked
they desintegrated my helmet... what a bummer!
the game is over.
 
How bastards, how bastards,
to make this to me, the president of the United States.
I'll say to the Senate, I'll say to the Congress
to grant me for defense: Five more bucks!
I'll say to the Congress, I'll say to the Senate
that now the star wars have begun.
 
Now I'll order the NASA ... too much!
to make the space war
and to the NATO president... to him!
to make raise Cain.
And we'll attack the Soviets... frantics!
from the outer space
that in these video games... it doesn't fail!
the invaders always win.
And I'll force all the russians ...creeps!
to learn the bible in verse
and I'll make the Pope canonize me... Saint Reagan!
the saint of the universe.
 
There's no need to be precise, there's no need to be precise,
I play the star wars but on a large scale.
I'm a hero! I'm a hero!
I kill more than when I played the cowboy.
They'll admire me, they'll admire me,
like Flash Gordon, Donald Duck and Superman.
 
Creative Commons License
My translations are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. It doesn't apply to the translations with a source.
Submitted by Diazepan Medina on Thu, 24/05/2018 - 18:19
More translations of "Flash Reagan"
See also
Comments