Follow Your Fire (Tongan translation)

Advertisements
Tongan translation

Tokanga Ki Ho'o Uho

Kuo manatu'i au 'a koe pea mo au
'I he taimi na'e ta'u tahafitu 'a taua
Na'e inu pea 'uma 'a taua 'i he ve'ehala
'Ikai ke fe'unga ai
Na'a ku jio ka koe 'i ho tokoto ai mo au
Hangē ko 'eku ki'i konga puputu'u kuo ngalo
Kuo 'amanaki ki he me'a 'oku lava ke ta hoko
Ka 'ikai ke ta lava ke fakahoko ia.
 
Kuo ma'u 'a taua he ngaahi hiva na'a ma hiva'i
Ma'u koe 'a e me'a 'oku ou hulohula mo koe
'Oku ou jio ka koe 'oku ke fepa'aki'i 'o jia'i ngaahi fetu'u ma'u ai pē
Na'e ma'u 'a taua he me'a 'oku lata kātoa ai
Na'e falala au ki ho kofunima, pea na'a ke tui ho'o loto ki ai
Na'a ke hu ki tu'a mei ai? He 'oku ou fakajio 'oku 'i fe'ia 'a koe
[Na'a ke tokanga ki ho'o -- tokanga ki ho'o uho?]
 
Kuo ma'u 'a taua he ngaahi hiva na'a ma hiva'i
Ma'u koe 'a e me'a 'oku ou hulohula mo koe
'Oku ou jio ka koe 'oku ke fepa'aki'i 'o jia'i ngaahi fetu'u ma'u ai pē
[Na'a ke tokanga ki ho'o -- tokanga ki ho'o uho?]
Na'e ma'u 'a taua he me'a 'oku lata kātoa ai
Na'e falala au ki ho kofunima, pea na'a ke tui ho'o loto ki ai
Na'a ke hu ki tu'a mei ai? He 'oku ou fakajio 'oku 'i fe'ia 'a koe
[Na'a ke tokanga ki ho'o -- tokanga ki ho'o uho?]
Na'a ke tokanga ki ho'o uho?
 
'I he taimi na'e kaiha'aji'i 'a taua he me'alele ho'o tāmai
'O 'eve'eva pē 'o a'u ki he po'uli
Pea kuo ta mohe 'i tu'a he Paaka Finekisi
'Ikai ke fe'unga 'eta mohe ai
Kuo ta faka'ofa'i ke ta 'oua mavahe
'I he 'akau mo 'i lalo he ngaahi fetu'u
Fakatongi'i 'eta hingoa ki he kili 'o e 'akau
Ke ta 'i ai 'i he taimi 'oku ai 'a taua.
 
Kuo ma'u 'a taua he ngaahi hiva na'a ma hiva'i
Ma'u koe 'a e me'a 'oku ou hulohula mo koe
'Oku ou jio ka koe 'oku ke fepa'aki'i 'o jia'i ngaahi fetu'u ma'u ai pē
Na'e ma'u 'a taua he me'a 'oku lata kātoa ai
Na'e falala au ki ho kofunima, pea na'a ke tui ho'o loto ki ai
Na'a ke hu ki tu'a mei ai? He 'oku ou fakajio 'oku 'i fe'ia 'a koe
[Na'a ke tokanga ki ho'o -- tokanga ki ho'o uho?]
 
Kuo ma'u 'a taua he ngaahi hiva na'a ma hiva'i
Ma'u koe 'a e me'a 'oku ou hulohula mo koe
'Oku ou jio ka koe 'oku ke fepa'aki'i 'o jia'i ngaahi fetu'u ma'u ai pē
[Na'a ke tokanga ki ho'o -- tokanga ki ho'o uho?]
Na'e ma'u 'a taua he me'a 'oku lata kātoa ai
Na'e falala au ki ho kofunima, pea na'a ke tui ho'o loto ki ai
Na'a ke hu ki tu'a mei ai? He 'oku ou fakajio 'oku 'i fe'ia 'a koe
[Na'a ke tokanga ki ho'o -- tokanga ki ho'o uho?]
'Oi, 'oi, 'oi
[Na'a ke tokanga ki ho'o -- tokanga ki ho'o uho?]
'Oi, 'oi, 'oi
[Na'a ke tokanga ki ho'o -- tokanga ki ho'o uho?]
'Oi, 'oi, 'oi
[Na'a ke tokanga ki ho'o -- tokanga ki ho'o uho?]
'Oi, 'oi, 'oi
 
Kuo manatu'i au 'a koe pea mo au
'I he taimi ko e ta'u tahafitu 'a taua
Na'e inu pea 'uma 'a taua 'i he ve'ehala
'Ikai ke fe'unga ai
 
Kuo ma'u 'a taua he ngaahi hiva na'a ma hiva'i
Ma'u koe 'a e me'a 'oku ou hulohula mo koe
'Oku ou jio ka koe 'oku ke fepa'aki'i 'o jia'i ngaahi fetu'u ma'u ai pē
[Na'a ke tokanga ki ho'o -- tokanga ki ho'o uho?]
Na'e ma'u 'a taua he me'a 'oku lata kātoa ai
Na'e falala au ki ho kofunima, pea na'a ke tui ho'o loto ki ai
Na'a ke hu ki tu'a mei ai? He 'oku ou fakajio 'oku 'i fe'ia 'a koe
[Na'a ke tokanga ki ho'o -- tokanga ki ho'o uho?]
'Oi, 'oi, 'oi
[Na'a ke tokanga ki ho'o -- tokanga ki ho'o uho?]
'Oi, 'oi, 'oi
[Na'a ke tokanga ki ho'o -- tokanga ki ho'o uho?]
'Oi, 'oi, 'oi
[Na'a ke tokanga ki ho'o -- tokanga ki ho'o uho?]
'Oi, 'oi, 'oi
 
Na'a ke tokanga ki ho'o -- tokanga ki ho'o uho?
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Fri, 06/04/2018 - 03:39
Author's comments:

beautiful song and video.

English

Follow Your Fire

Comments