A Forest (Tongan translation)

Advertisements
Tongan translation

Ha Vaotaa

Ha'u vaaofi 'o jio
Jio ki loto he ngaahi 'akau
Kumi e ta'ahine
Lolotonga 'oku lava ai koe.
 
Ha'u vaaofi 'o jio
Jio ki loto he po'uli
Muimui pē ki ho'o mata
Muimui pē ki ho'o mata.
 
Ku fanongo ki hono le'o
Ne ui hoku hingoa
Loloto 'a e 'u'ulu
'I he po'uli.
 
Ku fanongo ki hono le'o
Pea kamata ke lele
Ki loto he ngaahi 'akau
Ki loto he ngaahi 'akau
Ki loto he ngaahi 'akau.
 
Ka faifaiange ku tu'u ma'u
Ka ku 'ilo 'oku fu'u tōmui ia
'Oku puli au 'i ha vaotaa
Ngaongoa pē.
 
Hala'ataa na'e 'i ai 'e ta'ahine
Tatau ma'u ai pē ia
Ku lele au hangatonu ki he me'a noa
Pea toe fai au ia, pea toe 'ai, pea 'ai.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Fri, 01/09/2017 - 01:56
English

A Forest

Comments