Advertisement

Goodbye (Tongan translation)

Advertisement
Tongan translation

'Alu aa

'Oku ou fiema'u ha me'a kehe
Keu lava'i ai
Ha mo'ui fakamonu'ia, 'ofa'anga, 'io
'Oku ou fiema'u ha taha kehe
'Ikai teu fanongo 'e kapau te ta pehe, "'alu aa."
 
'Oku tolonga ai māhina e tahataha
Pea 'oku ongo'i pehē pē ia.
 
'Ikai fiema'u au ke 'ilo
'E fēfē teu lata 'ia te koe
Ku 'ilo 'oku ke fiema'u ke ke fakamaheni au ko ho 'api
Ka 'oku ha tangata fakakehekehe 'e au1
 
'Io, ko ia ai na'a ku 'ilo kotoa
Pea ku 'ilo teu lata au 'ia koe.
 
'Oku meimei 'ilo lelei ia 'i he la'i peipa
Pea ongo'i meimei lelei ia taimi ni
Meimei 'ata lelei ia 'i he la'i peipa
Pea 'oku matamata sai 'a koe taimi ni.
 
Ke fiema'u ke ngata'i ia pehē
Lolotonga 'oku ta maemae ke lanuhina
Ka 'ikai 'aonga ia taimi ni
'I he'eku ta'elata au 'ia koe.
 
  • 1. ko e "Rolling Stone" ia ko ha kau taahiva mei Pilitaania. Mahalo 'oku fakahinohino ia 'o hange ha "rock star" [ha taha ongoongo lelei] pe ko ha me'a.
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Fri, 29/09/2017 - 00:59
English

Goodbye

videoem: 
More translations of "Goodbye"
See also
Comments