Advertisement

Grimnesmál (English translation)

Advertisement
Danish

Grimnesmál

Din Brynde Baal!
blusser for brændende;
vig fra mig, vævre Lue!
Skindet svides,
skjøndt jeg løfter det,
flammen i Kappen fænger.
 
Otte Nætter
mellem Ilde sad jeg,
og ingen bød mig at æde,
uden kun Agnar,
som ene skal raade
for Gotherne, Geirrøds Søn.
 
Hil dig Agnar,
som hil dig byder
Veratyr at være!
for een Drik
aldrig skal der
bedre Løn dig bydes.
 
Helligt er et Land,
som ligge jeg ser,
Aser og Alfer nær;
Gladhjem det hedder,
hvor gylden-fager
Valhal straaler saa vide.
 
Kjendelig let
er for de kommende
Salshuset at se;
med Spyd til Sparrer,
skjoldtækt Sal,
Brynjer paa Bænke bredt.
 
Kjendelig let
er for de kommende
Salshuset at se.
Ulv hænger der
vester for Dør,
Ørn spreder Vinger over.
 
Thund tuder,
Thjodvitnes Fisk
leger fro i Flod;
Aa-Strømmen
for stærk tykkes
Val-Flokken at vade.
 
Valgrind det hedder,
paa Vangen staar,
helligt for hellige Døre;
gammelt er Gitter,
det gjætte Faa,
hvordan det i Laas er lukket.
 
Femhundred Døre
og dertil firti
tykkes mig paa Valhal være;
otte hundred
ad een Dør udgaa,
naar de skal mod Fenre fare.
 
Heidrun hun hedder,
paa Hallen staar,
og bider af Læraads Løv;
Kar hun fylder
med klaren Mjød,
ej bliver dyrtid paa Drik.
 
Eikthymer han hedder,
paa Hallen staar,
og bider af Læraads Løv;
af Hornene hans
det drypper i Hvergelme,
deden faa Vandene Veie.
 
Ulls yndest
og alle Guders
faar hvo først rører Flammen;
Verdner aabnes
for Asers Sønner,
naar Kjedlerne tages af Krog.
 
Mit Syn jeg nu løfted
for Seirsguders Sønner,
dermed er Hjelp forjættet;
for alle Aser
skal det aabenbares
udi Æges Ølsal.
 
Grim jeg hed,
Gangleri hed jeg
Herjan og Hjalmbere,
Thek og Thride,
Thunn og Unn,
Helblinde og Haar;
 
Sad og Svidal
og Sangtal,
Herteit og Hnikar,
med eet navn
nævntes jeg aldrig,
siden jeg blandt Folk foer.
 
Du har Ølrus, Girrød!
er ganske drukken
mangt du misted
med min Bistand
og alle Einherjers Yndest.
 
Mangt har jeg sagt dig,
du mindes lidt;
Venner volde dig Ve:
min Vens Sværd
ser jeg ligge
ganske i Blod badet.
 
Egg-saaret Val
mon Ygg nu have,
dit Liv, veed jeg er ledet:
umilde er Diser;
nu kan Odin du se,
nærm dig nu, om du naaer det!
 
Kong Geirrød sad og havde Sværdet over Knæet og halvt draget. Som han hørte, at Odin var kommen der, da stod han op og vilde tage Odin fra Ilden. Sværdet slap ham af Hænde og vendte Hjaltet nedad. Kongen snublede med Foden og faldt fremover, og Sværdet stod igjennem ham og han fik sin Bane. Odin forsvandt da, og Agnar var Konge der længe efter.
 
Submitted by maluca on Wed, 07/02/2018 - 00:14
Align paragraphs
English translation

Grimnesmál

Your burning fire
Flares too fervent
Shy away from me, nimble flame
The fur is scorched
Even though I lift it
The flame ignites the cape
 
Eight nights
Between fires I sat
And no one offered me to eat
Only just Agnar
Who will govern alone
For the Goths, Geirrøds son
 
Hail you Agnar
That offers you good luck
Veratyr to be
For one drink
Never a better pay
Will be given to you
 
Holy is a country
Wich is placed, I see
Close to Æsir and Elfs
It's name is Gladhjem
Where golden-fair
Valhalla glows so wide
 
Remarkably easy
It is for arrivers
to see the storey-house;
Spears for defence
Shield-barked storey
breastplates spread on benches
 
Remarkably easy
It is for arrivers
to see the storey-house;
Wolf hangs there
West of the door
Eagle spreads his wings above
 
Thund howls
Thjodvitnes fish
Plays happily in the river
The current of the stream
Gets too thick
For the Valhalla flock to walk
 
Valgrind is its name
Stands on the field
Holy for holy doors
The grid is old
Few will guess
How it's locked
 
Five hundred doors
And add to that fourty
It seemed to me there is at Valhalla
Eight hundred
Leaving from one door
When they travel to Fenre
 
Heidrun is her name
Stands at the hall
Biting Læråds foliage
She's filing up troughs
Of cleared mead
Won't be much time to drink
 
Eikhymer is his name
Stands on the hall
Biting Læråds foliage
From his horns
It drips into Hvergelme
That's how the waters have streets
 
Ulls favourite
And all Gods
He who first touches the flame gets
Worlds to open up
For Æsirs sons
When the kettles is taken from hook
 
I now lifted my gaze
For the sons of Victorious Gods
Thereby help is promised
For all Æsirs
It shall be revealed
In Æges Bier-storey
 
Grim was my name
Gangleri was my name
Herjan and Hjalmbere
Thek and Thride
Thunn and Unn
Helblinde and Haar
 
Sad and Svidal
and Sangtal,
Herteit and Hnikar
By one name
I was never mentioned
Since I hurtled amongst people
 
You are intoxicated by bier, Girrød
You're all drunk
You lost a lot
With my help
And all Einherjers favourite
 
A lot I've told you
You remember a little
Friends caused you harm
My friends sword
I see lying
In the pool of blood
 
Edge-wounded slain
Wonder if Ygg now have
Your life, know I am saddened
Diser is not gentle
Now Odin can see
Get closer now, if you are in time
 
King Geirød sat and had the sword over his knee and half pulled. As he heard, that Odin had arrived, he got up and wanted to take Odin from the fire. The sword fell out of his hands with the buckle facing down. The king stumbled with his foot and fell over. The sword went through him and he got his course. Then Odin disappeared, and Agnar was king there for a long time after.
 
Submitted by ditteoline on Tue, 13/02/2018 - 15:44
Added in reply to request by maluca
Please help to translate "Grimnesmál"
See also
Comments