Here On Earth (Tongan translation)

Advertisements
Tongan translation

'I Heni 'I Maamani

Pea kuo to hifo e La'ā
Pea kuo taa mo'oni e tohelehele-mu'a
'A ia 'oku ke fiema'u ke fanongo
Pea 'oku ke fiema'u ke toe fanongo
Pea 'i ho vaaofi
Mo e maalohi mo e mamafa
Pea 'oku 'ataa foki ia
Ke fiema'u ke ongo'i ia?
Ke ongo'i ia.
 
Taumaiā
'Oku 'i heni koe 'i Maamani
Ka u ongo'i mo'ui au
Taumaiā
'Oku 'i heni koe 'i Maamani
Ka u ongo'i mo'ui au.
 
Pea 'oku ke fakatuai koe
He 'oku ma'u 'akitaua he poo ni hono kotoa
'Aho Tokonaki pe hala
Fa'iteliha me'a 'oku ta lava ke fai
Ku tauhele'i au ki ho vainga
Ko e anga ia 'oku ke fakahoha'a'ia
Pea 'oku fu'u ta'emo'oni ia
Ka 'oka tau ka ala he ato.
 
Taumaiā
'Oku 'i heni koe 'i Maamani
Ka u ongo'i mo'ui au
Taumaiā
'Oku 'i heni koe 'i Maamani
Ka u ongo'i mo'ui au.
 
'Ai ke
Lulululu'i ia ho loto
Fiemaalie mo tuai
Ka 'ikai ke ke tukuange ia
Pea ke ongo'i 'a e mole 'o e mo'ui
Pea 'ikai ilifia koe
Pea tukuange ia koe
Tukuange pe ia
Pea ke ongo'i 'a e mole 'o e mo'ui
Pea 'ikai ilifia koe
Ke ke tukuange ia
Tukuange ia?
 
Taumaiā
'Oku 'i heni koe 'i Maamani
Ka u ongo'i mo'ui au
Taumaiā
'Oku 'i heni koe 'i Maamani
Ka u ongo'i mo'ui au.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Sat, 24/02/2018 - 04:53
English

Here On Earth

More translations of "Here On Earth"
See also
Comments