ODESZA - Higher Ground (Tongan translation)

English

Higher Ground

Ain't no surprise
That I can't sleep tonight
My only vice
Is standing by your side
 
Bridge:
So won't you love me better
I'm waiting here
I need you now
Gravity can't hold us down
So just take me there
 
Chorus:
To higher ground
Save me
I'm holding onto you
My soul is fading
I'm falling into blue
Why won't you save me
My blood is running cold
So lift me up
And get me to higher ground
 
Would you give me shelter
I need you now
If you lead, I'll follow
I'm reaching out
 
Bridge [x 2]
 
Chorus
 
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 11/07/2017 - 15:30
Last edited by SilentRebel83 on Sat, 31/03/2018 - 07:18
Submitter's comments:

lyrics transcribed from the music video.

Align paragraphs
Tongan translation

Potu Māʻolunga

ʻIkai ha meʻa fakafokifaa ia
Ko ia ʻoku ʻikai keu lava ʻo mohe he poó ní
Ko hoku angahala pē
Ko e tuʻu ʻi ho tafaʻaki.
 
Taumui:
Pea ke ke ʻofaʻi mai lelei ange?
Ku tali heni
Ku fiema'u koe taimi ni
'Ikai ke fuji hifo ʻakitaua ʻe he mālohiʻimamafa
Pea ke ke ʻave pē au ki ai.
 
Tau:
Ki he potu māʻolunga
Malu'i mai
'Oku ou puke kia te koe
Maemae e Laʻā
Tō au ki lanumoana
Ko e hā ʻoku ʻikai te ke malu'i au?
Lele mokomoko ʻa hoku toto
Ka ke ke hiki au ki 'olunga
'O 'ave au ki he potu māʻolunga.
 
Ke ke fakahufanga'i mai
Ku fiema'u koe taimi ni
Kapau te ke tataki, teu muimui atu
'Oku ou fepa'aki atu.
 
Taumui [x 2]
 
Tau
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 11/07/2017 - 16:20
See also
Comments