Higher Ground (Tongan translation)

Advertisements
Tongan translation

Potu Māʻolunga

ʻIkai ha meʻa fakafokifaa ia
Ko ia ʻoku ʻikai keu lava ʻo mohe he poó ní
Ko hoku angahala pē
Ko e tuʻu ʻi ho tafaʻaki.
 
Taumui:
Pea ke ke ʻofaʻi mai lelei ange?
Ku tali heni
Ku fiema'u koe taimi ni
'Ikai ke fuji hifo ʻakitaua ʻe he mālohiʻimamafa
Pea ke ke ʻave pē au ki ai.
 
Tau:
Ki he potu māʻolunga
Malu'i mai
'Oku ou puke kia te koe
Maemae e Laʻā
Tō au ki lanumoana
Ko e hā ʻoku ʻikai te ke malu'i au?
Lele mokomoko ʻa hoku toto
Ka ke ke hiki au ki 'olunga
'O 'ave au ki he potu māʻolunga.
 
Ke ke fakahufanga'i mai
Ku fiema'u koe taimi ni
Kapau te ke tataki, teu muimui atu
'Oku ou fepa'aki atu.
 
Taumui [x 2]
 
Tau
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 11/07/2017 - 16:20
English

Higher Ground

See also
Comments