Advertisement

Ho Finangalo (English translation)

Advertisement
Tongan

Ho Finangalo

Ho finangalo Sīsū ke u fai
Kehe ke 'aonga 'eku mo'ui
 
Ke u fiefia 'aho mo e pō
Ke u fakahoko ho'o lao
 
Kehe ke hoko ko loto pē
Ko e 'akau au tufunga koe
 
O'i au Sīsū ke u hanga atu
Ki he sīpinga kuo ke tā
 
Kuo u lavea, kuo u vaivai
Sīsū tokoni, faito'o au
 
Ka ko e founga 'eku mo'ui
Fa'iteliha Sīsū 'a koe
 
Hoku kotoa 'oku 'a'au
'Ofa ke u fai pē ho'o fekau
 
Ko ho'oku vaha'angatae
Ke u taliangi ma'u ai pē
 
Submitted by SilentRebel83 on Sat, 24/03/2018 - 00:10
Submitter's comments:

fixed some of the orthography and added the proper diacritics. Requested by SaintMark. Thank you and enjoy Regular smile

Align paragraphs
English translation

Thy Will

Let me do thy will, oh Jesus
Give my life meaning.
 
That I may be glad day and night
That I may follow your commandments.
 
May all be justified
I am the lumber, thou art the carpenter.
 
I am thy vessel, Jesus, that you may mold
To any form that thou may shapest.
 
I am wounded, I am weak
Oh Jesus, give me thy aid, heal me.
 
For the source of my life
Is forged by thee, Jesus.
 
My everything is thine
Oh that I may do thy bidding.
 
My duty1
That I may perform always.
 
  • 1. one's duty to society
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Sat, 24/03/2018 - 02:25
Author's comments:

requested by SaintMark. Thank you and enjoy Regular smile

Tongan Worship Songs: Top 3
See also
Comments