I Am a Horse (Tongan translation)

Advertisements
Tongan translation

Ko au Ko ha Hoosi

'Oku ou heka lēlue 'oku fonu
'I he'eku loki na, 'oku heka ai hono kotoa ha fefine
'Oku ne puke ha tangata ki hono huiva'e
Ko au ko ha hoosi.
 
Ma'u fiekaia lalahi 'e he kau'alu kotoa
Nau kai ka 'ikai tuku
'Iloange 'oku kamata 'a e kau tangata ke ngii
Pea 'oku ou holi ki he hui 'o honau ngaahi fa'ē
Ko au ko ha hoosi.
 
Nau vete 'a e teunga 'o e kau fafine 'o komo'i he hua'i fo'ou mei he fiemaalie 'o ho'onau loto
Ko au ko e taha 'oku 'ikai fakahūhū'i ha taha
Pea 'ikai fakahūhū'i ha taha 'ia te au, he...
Ko au ko ha hoosi.
 
Hala'ataa na'a to'o ha taha au ki ho'ono huiva'e
He ko ha hoosi au.
 
Ku ta'utu angatonu mo fefeka
Mo ho'oku va'emui 'i he tangutu'anga 'o e lēlue
Ko au ko ha hoosi.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 05/09/2017 - 05:23
English

I Am a Horse

More translations of "I Am a Horse"
See also
Comments