Advertisements

Italian Folk - E Ballati Ballati lyrics request

I got this far from a youtube comment. I think there are lyrics missing and the order may be incorrect.

ballati e ballati fimmini schetti e maritati,
e si non ballati bonu non vi cantu e non vi sonu,
si non ballati pulitu ci lu dicu a lu vostru zitu.
Sciù sciù sciù quanti fimmini chi ci sù. x2
'Mpari Peppi 'mpari Peppi
vi pigghiu la misura di li scarpi.
'mpari Natu 'mpari Natu
attentu chi rumpiti u mattunatu.
E ballati cumpari Nateddu e vui cumpari cu tambureddu,
e vui ballati cumpari Nateddu e faciti sempri accussì,
ieu si ballu non stancu mai e mi scordu di li mei guai,
gnura si ca mi li scordu.
Ballanu lu palumbu e la palumba,
parunu figghi di na sula mamma.x2
'Mpari Peppi 'mpari Peppi
vi pigghiu la misura di li scarpi.
'mpari Natu 'mpari Natu
attentu chi rumpiti u mattunatu.
E ballati e ballati fimmini schetti e maritati,
e si non ballati bonu non vi cantu e non vi sonu,
si non ballati pulitu ci lu dicu a lu vostru zitu.
Sciù sciù sciù quanti fimmini chi ci sù. x2

Stick to the artist name format that is already on the site. Please leave it blank if you're not sure who sings the song.
Please choose "Unknown" if you're not sure about song language.
Select language
Lyrics is too short, sorry
Comments