Bleachers - Keeping a Secret (Tongan translation)

English

Keeping a Secret

And oh God, it's a long walk home
But I understand why I walk it alone
'Cause hey, I keep it a secret
 
And in your car, it's an endless dream
Of ways we can keep this feeling clean
But hey, we'll keep it a secret
 
All my guts
Push me out
Until your fronts do
Oh, and oh my God
I've changed myself
To what we might do
 
Woke up to the pain I feel
When I place my bets on your winding wheel
But hey, let's keep it a secret
 
And what a choice to choose to be held
By somebody who slips in and out of themselves
Oh wait -- hard keeping a secret.
 
One more dance
One more night
Hanging on for bitter moonlight
They can't change what we started
If we start keeping a secret
I can't let go
All your pictures on my phone
All your clothes are in my bedroom
What if we stop keeping a secret?
 
Submitted by SilentRebel83 on Mon, 19/03/2018 - 02:48
videoem: 
Align paragraphs
Tongan translation

Ke Tauhi Ha Samena

Pea 'oiaue, ko ha lue loloa ia ki 'api ni
Ka kuou loto ki he 'uhi 'oku ou 'alu tokotaha ai
Ka 'ei! Ku tauhi au ha samena.
 
Pea 'i loto ho me'alele, ko ha miji ta'engata ia
'O e ngaahi me'a 'oku ta lava ke fakalelei'i he ongo'i loto ni
Ka 'ei! Te tau tauhi ia ha samena.
 
Ko hoku ngaukau
Teke au ki tu'a
'O a'u ke teke'i foki 'a ia 'a'au
'Aue, 'oiaue
Na'a ku liliu'i kita
Ki he me'a te tau fai.
 
Na'a ku 'aa hake ki he langa 'oku ou ongo'i
Ka mate'i au 'eku puta 'i ho puta'anga
Ka 'ei, 'ai ke ta tauhi ia ko ha samena.
 
Pea ha fili ia ke fili ke puke ha taha 'ia koe
Mei ha taha 'oku 'alu mama'o pea foki ki loto ki he'ene 'atamai
'O leva -- faingata'a ke tauhi ha samena.
 
Ha hulohula e taha
Ha po e taha
Tolonga pe ki ha maamaloa momokoa
'Ikai ke nau liliu'i 'a e me'a na'e kamata 'akitaua
Kapau te ta kamata ke tauhi ha samena
'Ikai keu tukuange
Ho ngaahi la'itaa 'i he'eku telefoni
Mo ho ngaahi vala 'oku 'i he'eku loki
Ha me'a 'e hoko 'e kapau te ta tuku ke tauhi ha samena?
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Mon, 19/03/2018 - 04:42
More translations of "Keeping a Secret"
See also
Comments