Advertisement

Kosmosa mi | Космоса ми (English translation)

Advertisement
Bulgarian

Kosmosa mi | Космоса ми

Сега, сега...
 
[Кулю]
Само да направим едно леко уточнение -
т'ва парче е в следствие на поредно лунно утъмнение.
Нема съмнение, че луната свети от отражение
на поне неколко милиарди соларни поколения.
 
[Зюмбюл]
Ако луната ми е спътник, аз какво съм тогава?
В душата ми лава, в главата жарава.
 
[Среброто]
"Настане вечер, месец изгрее..."
 
[Зюмбюл]
Всички го знаеме това стихотворение.
 
[Кулю]
Оп, оп! Влезна ми в окото микрон -
за мене е знак, че навлизам в циклон.
Запали ми ракетата и ми глей сеира,
мерак имам за неколко звездни турнира.
 
[Среброто]
Какъв турнир? Нема значение.
 
[Зюмбюл]
Той е романтик вече трето поколение.
 
[Кулю]
Наблюдавай ми я главата ми пълни със песни.
Часът и мястото на срещата са известни.
 
Припев(x2):
Искам, като морето, да те плискам по лицето.
Там, където в моя космос аз ще те намеря,
лунен връх със теб да изкатеря... Много, много...
 
[Среброто]
Ето ме, излизам със мойта бой банда,
рейтинг падна на падаща звезда грамадна.
А ботушите твои са така изящни,
извинявай за моите - от лунен прах са прашни.
Как да те заговоря? Ако разкажа смешен виц...
може да заприличам на бъдещ солов артист.
 
[Зюмбюл и Кулю]
(Хубав ти е скафандера...
От известна качествена марка...)
 
[Среброто]
Напомня София Лорен от филма Чочарка.
К'ва ракия ми джиткаш, колко 'дига?
Само ми намига т'ва момиче, от светлинни години пристига.
Каската повдига - там аура свети,
права светлината на неколко стотин комети.
Едно автоматно кафенце да те почерпа, ама нямам монети.
 
[Зюмбюл]
Джоба му е пълен с имиджови конфети.
 
[Среброто]
Да бях Павароти да ти пеем две канцонети.
Да не бях астронавт къдет'.... кадети.
 
Припев(x2):
Искам, като морето, да те плискам по лицето.
Там, където в моя космос аз ще те намеря,
лунен връх със теб да изкатеря... Много, много...
 
[Зюмбюл]
'Що се качвам в совалка, като немам хал хабер.
 
[Кулю]
По-добре начетен турист, отколко' бос инжинер.
Ти не ме гледай мене, че се реем у космоса,
морето поне _____________ на косинуса.
 
[Зюмбюл]
Вече така резко напредват технологиите,
че на бай Гецко се объркаха идеологиите.
 
(Мислим, че летим, а то гравитирам...)
 
[Кулю]
Дори не подозира, колко добре я разбирам.
 
[Зюмбюл]
Човек е голем, колко' са му големи мечтите.
Посрещат те по дрехите, изпращат по парите.
 
[Кулю]
Тука стана тесно на тая Земя.
 
[Среброто]
Даже Леонардо ти го дешифрира това.
 
[Зюмбюл]
Човек е свободен - може да избира.
Космоса е една обятна звездна квартира.
 
[Кулю]
Когат' е добре, кога'т имаш пари.
 
[Зюмбюл]
Преди беше "сваляш", сега "купуваш звезди".
 
Припев(x3):
Искам, като морето, да те плискам по лицето.
Там, където в моя космос аз ще те намеря,
лунен връх със теб да изкатеря... Много, много...
 
Submitted by Trompetista on Tue, 06/02/2018 - 08:59
Submitter's comments:
Align paragraphs
English translation

My space

Now, now...
 
[Kulyu]
Let us specify something -
this song's a result of another lunar eclipse.
There is no doubt, that the moon shines from the reflection
of at least a milliard solar generations.
 
[Zyumbyul] (Hyacinth)
If the moon is my satellite, what am I then?
Lava in my soul, embers in my head.
 
[Srebroto] (The silver)
"Evening sets in, the moon rises..."
 
[Zyumbyul] (Hyacinth)
We all know that poem.
 
[Kulyu]
Op, op! A micron got in my eye -
that's a sign for me, that I'm entering a cyclone.
Light up my rocket and watch me make a scene,
I got a yearning for couple of star tournaments.
 
[Srebroto] (The silver)
What tournament? It doesn't matter.
 
[Zyumbyul] (Hyacinth)
He's a third generation romantic.
 
[Kulyu]
Look at my head, full of songs.
The hour and place of the date are known.
 
Chorus(x2):
I want to splash you on the face like the sea,
There, where in my space I'll find you,
and climb a lunar peak... Very much...
 
[Srebroto] (The silver)
Here I am, going out with my boy band,
the rating of a huge falling star went down.
And your boots are so exquisite,
sorry for mine - they're dusty form the lunar dust.
How do I talk to you? If I tell a funny joke...
I may look like a future solo artist.
 
[Zyumbyul and Kulyu]
(Your space suit is pretty...
From a famous quality brand...)
 
[Srebroto] (The silver)
It reminds me of Sophia Loren in the movie Two Women.
What rakia are you drinking, does it even lift?
This girl's constantly winking at me, she comes from many light years away.
She lifts the helmet - there shines an aura,
the light of a couple of thousands of comets.
Let me treat you a coffee from a vending machine, but I don't have any coins.
 
[Zyumbyul] (Hyacinth)
His pocket is full of image confetti.
 
[Srebroto] (The silver)
If I was Pavarotti, I'd sing you to canzonets.
If I wasn't an astronaut where... cadets.
 
Chorus(x2):
I want to splash you on the face like the sea,
There, where in my space I'll find you,
and climb a lunar peak... Very much...
 
[Zyumbyul] (Hyacinth)
Why am I even goin' in a shuttle, when I don't know anything about shuttles.
 
[Kulyu]
Better a well-read tourist, than a barefooted engineer.
Don't look, that I'm roaming in space,
at least the sea ____________ of the cosine.
 
[Zyumbyul] (Hyacinth)
The technologies are advancing so fast,
that the ideologies of uncle Getsko got mixed.
 
(I thought I was flying, and I was gravitating...)
 
[Kulyu]
She doesn't even know how well I understand her.
 
[Zyumbyul] (Hyacinth)
A man is as big as his dreams.
The welcome you by the clothes, send you off by the money.
 
[Kulyu]
It became very crowded on this Earth.
 
[Srebroto] (The silver)
Even Leonardo deciphered this.
 
[Zyumbyul] (Hyacinth)
The people are free - they can choose.
The cosmos is a big stellar accommodation.
 
[Kulyu]
It's good when you have money.
 
[Zyumbyul] (Hyacinth)
Once it was "bringing down", now it's "buying stars".
 
Chorus(x3):
I want to splash you on the face like the sea,
There, where in my space I'll find you,
and climb a lunar peak... Very much...
 
If you liked my work, don't forget to show it. :) Click the "Thank you" button and rate.
Submitted by Trompetista on Sun, 11/02/2018 - 09:30
More translations of "Kosmosa mi | Космоса..."
See also
Comments