Margaritaville (Tongan translation)

Advertisements
Tongan translation

Kolo Ko Makalita

Ku 'ola'ola'i he keke-papanaki
Mamata he fakapaku 'a e La'ā
Ko e kau 'a'ahi na, kuo nau pani kakato mo e lolo
Kuou taa 'eku 'ukulele-taafilo e ono
'I he'eku me'ahekalialiaki 'i mu'afale
Nanamu he mofisi na
'Ei, kamata ia ke lili!
 
Toe kona au 'i Kolo ko Makalita
Fekumi au ki he'eku me'ahuamaasima
Tali ni'ihi 'oku 'i ai ha fefine ke fakahala'ia'i
Ka kuou 'ilo 'oku 'ikai hala ha taha ai.
 
'Ikai 'ilo au he 'uhi
Kuou nofo heni ta'u kotoa
Kae hala ha me'a ke fakahaa atu, ka ko ha tatatau fo'ou pe
Ka ko ha me'a talavou mo'oni ia
Ha fefine mei Mejikou
'E fefe'i na'e a'u heni ia? Hala'ataa 'oku ou 'ilo!
 
Toe kona au 'i Kolo ko Makalita
Fekumi au ki he'eku me'ahuamaasima
Tali ni'ihi 'oku 'i ai ha fefine ke fakahala'ia'i
Ka kuou pehe - Mani, mahalo ko hoku hala ia!
 
Na'a ku li 'eku sulipa
Pea tu'u au 'i ha ki'i 'one'one paa
Lavea hoku muiva'e, pea kuo faka'uli pe foki ki 'api
Ka 'oku 'i ai ha inukavamaalohi 'i he misinifakafefiofi
Pea 'e faka'ataa pe fakavave
Ko 'ene nunu'a fakamomokoa, 'a ia 'oku tokoni ki he'eku lava.
 
Toe kona au 'i Kolo ko Makalita
Fekumi au ki he'eku me'ahuamaasima
Tali ni'ihi 'oku 'i ai ha fefine ke fakahala'ia'i
Ka kuou 'ilo ko 'eku hala ia 'o'oku pe.
 
'Io, pea 'eke ni'ihi
'A ia 'oku 'i ai ha fefine ke fakahala'ia'i
Pea 'oku ou 'ilo ko 'eku hala 'o'oku pe ia.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Fri, 16/03/2018 - 04:41
Author's comments:

favorite Buffett song.

English

Margaritaville

Comments