Monster (Tongan translation)

Advertisement
Tongan translation

Fa'ahikehe

'Oua ui mai Kaka
He 'ikai na'a ku jio ki ha taha pehē
'Oua kikila pehē ka au
Faka'ofo koe 'ia au.
 
Na'a ne kaikai'i hoku mafu
Na'a ne ka-kai'i hoku mafu
[Fo'i fa'ahikehe ko koe.]
 
Na'a ne kaikai'i hoku mafu
Na'a ne ka-kai'i hoku mafu
[Faka'ofo koe 'ia au.]
 
Jio atu ki ai
JIo mai ka au
'Oku kovi e tamaji'i na
Pea ku pehē mo'oni
'Oku ha uolofe fakapulou 'e ia
Ka 'ikai keu lava 'o tuku 'eku mamata ki he ongo mata kovi na.
 
Na'a ku fehu'i 'eku kaume'a 'e kapau na'a ne jio ka koe
Pea ne fakale'ole'ongū pē lolotonga 'eta to ki he faliki, 'ofa'anga
Mahalo kuo ta mohe, ka 'ikai 'ilo mo'oni au
Ka 'oku pehē ha me'a ka au na'e jio au ki ai, 'io.
 
Ko ha fa'ahikehe 'e he tamaji'i na
Fa-fa-fa'ahikehe
Ko ha fa'ahikehe 'e he tamaji'i na
Fa-fa-fa'ahikehe
Ko ha fa'ahikehe 'e he tamaji'i na
Ee-ee-ee-ee.
 
Na'a ne kaikai'i hoku mafu
[Ku 'ofa'ia he ta'ahine na]
Na'a ne kaikai'i hoku mafu
[Ku fie talanoa ki ai, 'oku hoihoifua lahi 'e ia].
 
Na'a ne 'emo'emo pē hono loungutu
'O pehē mai,
"Ta'ahine, matamata ifo lelei koe keu kai
'O ne faufua'i au 'ia te ia
Ku pehē foki, "Maji'i, mafuki ho nima meia te au."
 
Na'a ku fehu'i 'eku kaume'a 'e kapau na'a ne jio ka koe
Pea ne fakale'ole'ongū pē lolotonga 'eta to ki he faliki, 'ofa'anga
Mahalo kuo ta mohe, ka 'ikai 'ilo mo'oni au
Ka 'oku pehē ha me'a ka au na'e jio au ki ai, 'io.
 
Ko ha fa'ahikehe 'e he tamaji'i na
Fa-fa-fa'ahikehe
Ko ha fa'ahikehe 'e he tamaji'i na
Fa-fa-fa'ahikehe
Ko ha fa'ahikehe 'e he tamaji'i na
Ee-ee-ee-ee.
 
Na'a ne kaikai'i hoku mafu
[Ku 'ofa'ia he ta'ahine na]
Na'a ne kaikai'i hoku mafu
[Ku fie talanoa ki ai, 'oku hoihoifua lahi 'e ia].
 
Na'a ne kaikai'i hoku mafu
Na'a ne kaikai'i hoku mafu
Kaekehe ko ha fa'ahikehe ia 'i he'eku moheanga.
 
Ku fie "Hulohola Pē"1
Ka ne 'ave au pē ki 'api
'Aue! Na'e 'i ai ha fa'ahikehe 'i he'eku moheanga
Na'a mau 'uma maalohi 'i loto he lēlue lolofonua
'O ne ta'aki ia 'eku vala.
 
Na'a ne kaikai'i hoku mafu 'o kaikai'i hoku uto
'Oi, 'oi, 'oi, 'oi
[Ku 'ofa'ia he ta'ahine na]
[Ku fie talanoa ki ai, 'oku hoihoifua lahi 'e ia].
 
Ko ha fa'ahikehe 'e he tamaji'i na
Fa-fa-fa'ahikehe
[Keu 'ofa'ia kia te ia?]
 
Ko ha fa'ahikehe 'e he tamaji'i na
Fa-fa-fa'ahikehe
[Keu 'ofa'ia kia te ia?]
 
Ko ha fa'ahikehe 'e he tamaji'i na
Fa-fa-fa'ahikehe
[Keu 'ofa'ia kia te ia?]
 
Ko ha fa'ahikehe 'e he tamaji'i na
Ee-ee-ee-ee..
 
  • 1. hingoa 'o ha faji kehe meia Lady Gaga, ko "Just Dance"
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Fri, 30/03/2018 - 05:36
English

Monster

Comments