Stay (Tongan translation)

Advertisements
Tongan translation

Nofo

Ku sai'ia au he anga 'oku matamata ho'o mata ki 'o'oku
Ku sai'ia au 'a e ongo mei ho malimali
Ku sai'ia au he anga 'oku matamata mai 'i hoku lue ki ko
Ke ke pehe mai te ke nofo koe.
 
Ku fiema'u keu ongo'i ho manava ki ho'oku mata
Ku fiema'u ke kakau'i holo 'i ho 'alo'ofa lelei
Ku sai'ia au he ifoifo 'o ho'o loungutu.
Ke ke pehe mai te ke nofo koe.
 
Ke ke pehe mai...
Te ke nofo koe
Ke ke pehe mai...
Te ke nofo koe.
 
Ku sai'ia au he 'ikai tali au ki he me'a meia te koe
Ke faka'ofo'i au ki 'anai mo 'anai
Ku sai'ia au 'i ho talangofua mai
Ke ke pehe mai te ke nofo koe
Ke ke pehe mai te ke nofo koe.
 
Ku fiema'u keu ongo'i ho manava ki ho'oku mata
Ku fiema'u ke kakau'i holo 'i ho 'alo'ofa lelei
Ku sai'ia au he ifoifo 'o ho'o loungutu.
 
Ke ke pehe mai...
Te ke nofo koe
Ke ke pehe mai...
Te ke nofo koe.
 
Ke ke pehe...
Ke ke pehe...
'O nofo...
Nofo...
Ke ke pehe te ke nofo koe.
 
Ku sai'ia au he ifoifo 'o ho'o loungutu.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 10/10/2017 - 06:17
English

Stay

Two Steps From Hell: Top 3
See also
Comments