Tell Me What To Do (Persian translation)

Advertisements
Persian translation

بهم بگو چکار کنم

بهم بگو چکار کنم
بهم بگو چکار کنم
بهم بگو چکار کنم
بهم بگو چکار کنم
این روزا، من
نمی دونم، نمی شناسمت
اون چشمها یه جوریه انگار از خیلی چیزها دست کشیده
اما من فریاد بیصدای تو رو می شنوم
بهم بگو چکار کنم
 
عاشقیم اما عشقمونو ابراز نمی کنیم
این از دست دادن فرصت و زمان نیست؟
ما تمومش نکردیم اما الان دیگه گذشته
بهم بگو چکار کنم
یه گره بزرگ که نمی تونیم بازش کنیم
مقابلمونه
من اول به سمتت میام
در انتهای یه راه متفاوت
صورتت رو پاک می کنم که خیس شده
با اشکهات و ازت می پرسم:
بهم بگو چکار کنم
بهم بگو چکار کنم
بهم بگو چکار کنم
بهم بگو چکار کنم
بهم چیزی نمی گی اما میخوای که بدونم
تو فکر می کنی که می تونی کلماتت رو همینجوری پرتاب کنی
به سمت من، چون به من عادت داری
بهم بگو چکار کنم
کلمات بی احساس و دردناک
زخم های عمیقی رو روی من گذاشتن. اون روز
اون کلمات باعث شدن بفهمم
هنوز یه احمقم
اگر فقط بتونم پاکش کنم
 
اگر فقط بتونم
من اول به سمتت میام
در انتهای یه راه متفاوت
صورتت رو پاک می کنم که خیس شده
با اشکهات و ازت می پرسم:
بهم بگو چکار کنم
امیدوارم تو اول به من بگی
بهم بگو چکار کنم
بیشتر ازین گریه نکن
بهم بگو چکار کنم
اگر قلبت می تونه من رو ببینه
بهم بگو چکار کنم
 
بیشتر ازین گریه نکن
من بهت اعتماد داشتم
اما این فقط فکر تو بود و تو اونجا نبودی
من نمی خوام به سمتش برم، دنیام از بین خواهد رفت
فقط من برای تو هستم
یه جاهایی، تو همش منو چک می کردی
من بهت گفتم که خیلی عوض شدی
اما خودم بیشتر عوض شدم
یکی برای من
من نمی دونستم
اما قولهایی که دادیم دارن خفمون می کنن
زمان همه چیز رو حل می کنه اما برای ما
زمان نابودمون می کنه
اون لبخند به سمت من میاد، درخشانتر
 
دست های سرد، گرمتر میشن
دو روح تنها همدیگه رو میبینن
نه تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی
من دوباره بهت نگاه می کنم
نفس های تو، توی گوشهای منه
حتی اگر همه چیز برای ما تغییر کنه
من اول به سمتت میام
در انتهای یه راه متفاوت
بهم بگو چکار کنم
صورتت رو پاک می کنم که خیس شده
با اشکهات و ازت می پرسم:
بهم بگو چکار کنم
 
امیدوارم تو اول به من بگی
بهم بگو چکار کنم
بیشتر ازین گریه نکن
بهم بگو چکار کنم
اگر قلبت می تونه من رو ببینه
بهم بگو چکار کنم
بیشتر ازین گریه نکن
بهم بگو چکار کنم
بهم بگو چکار کنم
بهم بگو چکار کنم
 
Submitted by f.a. on Thu, 21/06/2018 - 15:27
Korean

Tell Me What To Do

Comments