Advertisement

TL;DR (English translation)

Advertisement
Bulgarian

TL;DR

Ей ме и мен, брат, сори, че е късно.
Малко се забавих, щото борих се за въздух.
Тея дават 200 лева за грам от блистер
и някой ден един от тях ше е зам. министър.
Безскрупулни, изтупани с костюмите им, купени
от техните, отиват на интервюта да успеят
и да станат бизнесмени, но остават да се трудят
на будките за дюнери!
Копеле, не мога да повярвам, че избрахме си
тъпаци за началници навсякъде
и нямам оправдание, особено когато се караме
за неща, като храната си как ядем!
Цял свят тръгнал е на фалстарт,
стига до финала чак, явно е видял знак.
Времето се точи и човеците са лоши
жалко, че не стига само проблема да се посочи.
 
Хиляди евро,
да не говоря за нищо конретно.
Как да се спреш като всичко е вредно?
Албума ни дръж си го на шибания Desktop.
Ето и тайна една -
рапа ви мазен и евтин - китайска храна.
Ако имаш за продан, то ми продай свобода,
предлагам само живота си като крайна цена.
Напъни от всеки,
всичките са най-добрите рапъри вовеки!
Затова реших да ви запаля да горите във пожара
и на тва му викам драконови мерки.
Хиляда градуса по Целзий.
Където и да ходиме, навсякъде сме местни.
Още 2 албума и изваждаме The Best Hits,
Още 3 и може би статия във вестник!
 
Ей ме и мен, брат!
Станаха отворени и известни за ден-два.
На мен ми е все тая, че MC Гротеска
решил е да прави само посредствени неща.
Дай по-просто за хората.
"OMG! Тоя е доктор по правоговора!"
По-големия ти брат - Big Brother.
Голямата уста - Mick Jagger.
Клас стани! Ние сме даскали
и сме надраснали вашите рап войни
и като порядъчни граждани действаме,
без да ревем, че всички са маскари!
Баща ми ме караше да навляза в политиката,
но за жалост се вслушах във душата си и ритъма
и дори да съм го разочаровал, си е до свикване
и така съм разочаровал само един човек!
Дори астероиди, джамове и кока,
няма как да ми стъпите на отрязания нокът!
Няма смисъл да спориш, винаги прав е идиота,
отказват се тея, дето ги домързява да работят.
Не те взимат за мезе само хората, които няма кво да ядат,
а ти си физическо лице и не си нищо повече от кокали и кръв.
Наздраве за заблудите, хубавите мигове и думите,
за загубеното време, за спечелените битки,
за омесените питки. (Наздраве!)
Отвръщаме на въпроса с въпрос.
Едни и същи сме, всеки е ядосан и прост
и преглъщаме след дъвчене само,
ако ни инструктират с телевизионен анонс.
 
Хиляди евро,
за да ядем, дори да е вредно.
Даже и да се отровим дори,
пак сме дебели, доволни свини.
И за който няма дис,
твоя рап е като чипс със аромат на чипс.
Антихрист, анархист, активист,
но и ти отишъл си да бачкаш в Actavis.
Ако треа, ше спят и във МВР,
'щото да си престъпник модерно е.
Вече нямам въздух - Еверест.
Деба, тва стана твърде дълго за четене.
 
Submitted by Trompetista on Tue, 06/02/2018 - 19:07
Align paragraphs
English translation

TL;DR

Here I am, too, bro, sorry it's late.
I'm little late, 'cause I fought for air.
They give 200lv for a gram out of a blister
and someday they'll become a vice-minister.
Unscrupulous, looking good in their suits, bought
by their parents, going on job interviews to succeed
and become businessmans, but remain working
in the doner booths!
Dude, I can't believe, that we elected
goofs for bosses everywhere
and I don't have an excuse, especially when we argue
about things like how to eat our food!
The whole world had a false start,
and got all the way to the final, apparently it saw a sign.
Time is running out and people are bad,
what a pity that it's not enough just to point the problem.
 
Thousands of euro,
so that I won't speak of anything specific.
How can you stop yourself when everything's bad for you?
Keep our album on your fucking Desktop.
Here's a secret -
your rap is greasy and cheap - chinese food.
If you have something for sale, sell me freedom,
I only offer my life as an final price.
Everyone makes an effort,
everyone of them is the best rapper of all time!
That's why I decided to light you up in the fire
and that's what I call dragon measures.
Thousand degrees Celsius.
We're home everywhere we go.
Two more albums and we'll bring The Best Hits,
three more and maybe we'll be in the newspapers!
 
Here I am, too, brother!
They became wide-awake and famous for a day or two.
But I don't care that MC Grotesque has
decided that he'll only make mediocre things.
Make it more simple for the people.
"OMG! He's an orthoepy doctor!"
Your bigger brother - Big Brother.
The big mouth - Mick Jagger.
Stand up, class! We're not teachers
and we've outgrown you rap battles
and we act like decent citizens,
without crying that everyone's a rascal!
My father urged me to go into politics,
but unfortunately I listened to my soul and rhythm
and even if I disapointed him, he'll get used to it
and that way I'll be disapointing only one person!
Even with steroids, amphetamine and coke,
you can't compete with me!
There's no way of arguing, the idiot's always right,
and only the ones, that feel lazy for work, quit.
Only the starving people don't tease you,
and you're just an individual, nothing more than bones and blood.
Cheers for the delusions, the lovely moments and words,
for the lost time and won battles,
for the mixed drinks. (Cheers!)
We answer the question with a question.
We're all the same - everyone's irritated and simple-minded
and we swallow after chewing only
if we're instructed so with a TV announcement.
 
Thousands of euro,
for us to eat, even if it's harmful.
Even if we poison ourselves,
we're still fat, pleased swine.
And for the one without a diss,
your rap is like chips with a chips aroma.
Antichrist, anarchist, activist,
but you went to work for Actavis.
They'll sleep even in MI if they have to,
'cause it's modern to be a criminal.
I can't breath any more - Everest.
Fuck, this became too long for reading...
 
If you liked my work, don't forget to show it. :) Click the "Thank you" button and rate.
Submitted by Trompetista on Tue, 06/02/2018 - 21:30
Comments