Advertisement

Un Poco Loco (English) (Tongan translation)

Advertisement
English

Un Poco Loco (English)

What color is the sky
¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor!
You tell me that it's red
¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor!
Where should I put my shoes
¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor!
You say put them on your head
¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor!
 
You make me
Un poco loco
Un poquititito loco
The way you keep me guessing
I'm nodding and I'm yessing
I'll count it as a blessing
That I'm only
Un poco loco
 
The loco that you make me
It is just un poco crazy
The sense that you're not making
The liberties you're taking
Leaves my cabeza shaking
You are just
Un poco loco
 
¡Un poquititi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-to loco!
 
Submitted by Musunee on Sun, 12/11/2017 - 07:09
Last edited by Icey on Tue, 13/03/2018 - 12:17
Align paragraphs
Tongan translation

Ki'i Launoa

Lanu hā 'a langi?
'Oi, hoku 'ofa'anga! 'Oi, hoku 'ofa'anga!
Ke pehēange 'oku lanu kulokula ia
'Oi, hoku 'ofa'anga! 'Oi, hoku 'ofa'anga!
Keu tuku 'i fē 'eku sū?
'Oi, hoku 'ofa'anga! 'Oi, hoku 'ofa'anga!
Ke pehēange keu tui ia 'aki ki hoku 'ulu
'Oi, hoku 'ofa'anga! 'Oi, hoku 'ofa'anga!
 
Ke 'ai keu
Fakalaunoa ji'iji'i pē
Ki'i lau-launoa pē
Ko e anga 'oku ou mate'i ai pe
Ku teki hoku 'o loto taha
Teu laulau'i ko ha tapuaki ia
He 'oku ou
Ki'i launoa pē.
 
Ko e "launoa" 'oku ke 'ai 'ia au
Ko ia ai ko ha ki'i "launoa" pē
Ko e anga 'oku 'ikai fai koe
Ko e ngaahi ngofua 'oku ke fai
Ka kuou lulululu'i au hoku 'ulu
Ko koe pē
'Oku ki'i launoa.
 
Ki'i lau-lau-lau-lau-lau-lau-lau-lau-lau-lau-launoa!
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Sun, 26/11/2017 - 07:51
Author's comments:

translated with the help of the English translation by Musunee.

Please help to translate "Un Poco Loco ..."
See also
Comments