Zombie (Tongan translation)

Advertisements
Tongan translation

Tamamatekaemo'ui

Tautau hifo ha 'ulu e taha
Kuo to'o fakatuai e tama
Pea fakalongolongo pehē mei he angamālohi
Hā me'a 'oku hala 'ekimautolu?
 
Pea ka ke jio, 'oku 'ikai au ia, 'ikai ko hoku fānau
'I ho'o 'atamai, 'i ho'o 'atamai 'oku tau'i 'akinautolu
Mo 'enau me'aleletau mo 'enau ngaahi pomu
Pea mo 'enau pomu 'okinautolu pea mo 'enau me'ahafu 'okinautolu
'I ho'o 'atamai, 'i ho'o 'atamai, 'oku nau tangi...
 
'I ho'o 'atamai, 'i ho'o 'atamai
Tamamatekaemo'ui, tamamatekaemo'ui, tamamatekaemo'ui,
'Ei, 'ei, 'ei. Hā me'a 'oku 'i ho'o 'atamai,
'I ho'o 'atamai
Tamamatekaemo'ui, tamamatekaemo'ui, tamamatekaemo'ui?
'Ei, 'ei, 'ei, 'ei, 'o, tou, tou, tou, tou, tou...
 
Lotomamahi ha fa'ē e taha
Pule hake e loto
'I he taimi 'oku fakalongolongo pehē mei he angamālohi
Mahalo 'oku hala 'akimautolu.
 
Ko e me'a tatau pē ia talu mei he ta'u MCMXVI
'I ho'o 'atamai, 'i ho'o 'atamai, 'oku kei tau'i 'akinautolu
Mo 'enau me'aleletau mo 'enau ngaahi pomu
Pea mo 'enau pomu 'okinautolu pea mo 'enau me'ahafu 'okinautolu
'I ho'o 'atamai, 'i ho'o 'atamai, 'oku tulimate 'akinautolu..
 
'I ho'o 'atamai, 'i ho'o 'atamai
Tamamatekaemo'ui, tamamatekaemo'ui, tamamatekaemo'ui,
'Ei, 'ei, 'ei. Hā me'a 'oku 'i ho'o 'atamai,
'I ho'o 'atamai
Tamamatekaemo'ui, tamamatekaemo'ui, tamamatekaemo'ui?
'Ei, 'ei, 'ei, 'ei, 'oi, 'oi, 'oi,
'Oi, 'oi, 'oi, 'oi, 'ei, 'oi, ia, ia-'a...
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 16/01/2018 - 21:51
English

Zombie

Comments